Privacy Verklaring

Dit is de Privacy Verklaring van de Stichting Poker Promotie Nederland.

Stichting Poker Promotie Nederland
Kalhuisplaats 60
2586 JR  Den Haag
Registratie Kamer van Koophandel Rotterdam: 69041229

Contact informatie:

Als u met ons in contact wil treden, dan kan dat schriftelijk via het bovengenoemd adres of via email: voorzitter@pokerpromotienederland.nl

Hierbij verklaart Stichting Poker Promotie Nederland (hierna: PPN) correct, zorgvuldig en met inachtneming van de geldende wetgeving in Nederland en in de EU uw persoonsgegevens met zorg te behandelen, te bewaren en te beveiligen en alleen te gebruiken waarvoor deze is verstrekt.

Als Functionaris Gegevensbescherming treedt op, in- en buitenrechte, de voorzitter van PPN, zoals deze is opgenomen in de registratie bij de Kamer van Koophandel.

PPN verkrijgt uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

  1. Doordat u deze, wel of niet op ons verzoek, zelf aan ons heeft verstrekt.
  2. Doordat u zich heeft ingeschreven en/of heeft deelgenomen aan een of meerdere door PPN georganiseerde evenementen.
  3. Doordat u reageerde op een annonce, advertentie, promotieactiviteit, enz, waar u om nadere informatie verzocht.

Welke persoonsgegevens worden door PPN verzameld/gebruikt?

Voornaam en achternaam
Email adres
Geboortedatum
Woonplaats, postcode, straat en huisnummer
Telefoonnummer
IBAN rekeningnummer (indien van toepassing is of is geweest)
Deelname gegevens bij door PPN georganiseerde evenementen
Resultaat gegevens bij door PPN georganiseerde evenementen

Bijzondere en/of gevoelige gegevens:

Alle door PPN georganiseerde evenementen, website en andere activiteiten zijn er NIET op gericht om persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar vast te leggen, te bewaren of te gebruiken. Indien belanghebbende(n) van mening is (zijn) dat dit ten onrechte, of abusievelijk toch is gebeurd, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Wij zullen dan onverwijld deze gegevens verwijderen.

Waarvoor gebruikt PPN deze gegevens ?

Ten behoeve van registratie en deelname aan door PPN georganiseerde evenementen.
Het maken van wedstrijd- en inschrijvingslijsten.
Het zo nodig kunnen controleren van de minimale deelname leeftijd van 16 jaar.
Het verzenden van nieuwsbrieven (via email).
Het verzenden van uitnodigingen voor georganiseerde evenementen door PPN of aan PPN gelieerde organisaties.
Het verzenden van facturen, betaalinstructies ten behoeve van PPN evenementen.
Het verzenden van wedstrijdinformatie en uitslagenlijsten.
U te kunnen bellen of emailen ten behoeve van de uitvoering van onze diensten.
U te kunnen informeren over wijzigingen van onze activiteiten.

PPN zal deze gegevens ook gebruiken op momenten dat zij dit wettelijk is verplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming/verwerking:

PPN neemt NIET, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten van computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van PPN tussen zit.

Hoe lang bewaart PPN de gegevens ?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor onze dienstverlening, voor de organisatie van onze evenementen, en om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verzameld/verstrekt.

Uw gegevens worden voor puur administratieve redenen minimaal 10 jaar bewaard.

Delen van gegevens met andere partijen:

PPN zal nimmer uw gegevens verkopen, verhandelen en/of beschikbaar stellen aan derde partijen. PPN verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze evenementen/dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen, doorgeven of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te corrigeren, of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming van de gegevensbewerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PPN. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons (PPN) een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand dan wel tekstdocument (pdf), naar u of een andere, door u te benoemen organisatie, kunt laten sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar PPN: voorzitter@pokerpromotienederland.nl

Verwijderen van gegevens:

Uw gegevens kunnen uitsluitend op uw verzoek worden verwijderd. Derden kunnen nimmer voor u of anderen een verzoek tot verwijdering indienen. Een uitzondering betreft het doen verwijderen van gegevens vanuit een wettelijk kader of in geval van overlijden.
Om er zeker van te zijn dat uw verzoek ook daadwerkelijk door u wordt gedaan kan PPN om nadere identificatie vragen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

PPN neemt deze taak zeer serieus en zal er alles aan doen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. PPN neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik of ongeoorloofde wijziging neemt u dan contact met ons op via: voorzitter@pokerpromotienederland.nl

Autoriteit Persoonsgegevens:

PPN wijst u er op dat u altijd een klacht kunt indienen, indien PPN niet op juiste wijze en conform onze privacyverklaring uw persoonsgegevens behandeld. Deze klacht kunt u indienen bij de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens en dat
kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Technische Aspecten:

De website van PPN is gebouwd in WordPress en gebruikt diverse plugins om de functionaliteit van de website te verbeteren. Er worden geen persoonsgegevens op de website verzameld. Zowel WordPress als de geïnstalleerde plugins kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn uitsluitend functioneel en gebruiken geanonimiseerde gegevens.

De PPN website is verbonden met Google Analytics. Informatie over bezoekers aantallen, bezochte pagina’s en dergelijke worden door Google Analytics verzameld. Het enige doel van deze gegevens is het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de PPN website, waardoor wij onze website kunnen verbeteren. Voor dit onderdeel verwijzen wij u naar de privacy policy van Google.

Indien u een reactie op de website plaatst of het contactformulier gebruikt, dan wordt een beperkt aantal gegevens opgeslagen met als doel om spam en hacking van de website te voorkomen. Deze gegevens worden slechts een beperkte periode bewaard.

Om diefstal van persoonsgegevens te voorkomen, is er geen database met persoonsgegevens op de website aanwezig. Persoonsgegevens die PPN verzameld, worden allemaal offline bewaard, dus niet vanaf internet benaderbaar. De computers van PPN zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang, zowel fysiek als softwarematig.

V5.0 Privacy Verklaring PPN © 2021 Stichting PPN